Zaloguj się, żeby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody
Nagroda
Otwórz Konto Optymalne i weź udział w promocji „Konto plus premia”, a otrzymasz nawet do:

200 zł
za aktywne korzystanie z Konta Optymalnego w miesiącach
kwiecień – lipiec 2019 r.
Promocja „Konto plus premia” organizowana jest dla nowych klientów Banku BNP Paribas S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o.
Regulamin promocji „Konto plus premia”
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI1
Złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego
wraz z kartą i dostępem do bankowości
elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego
do 07.04.2019 r.
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO
Zawrzyj umowę za pośrednictwem kuriera do 22.04.2019 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA
Aktywuj aplikację GOmobile do dnia 30.04.2019 r.
oraz w każdym z miesięcy od maja do lipca 2019 r.
dokonaj Transakcji bezgotówkowych kartą na min.
300 zł oraz zapewnij Wpływy na kwotę min. 1000 zł zgodnie z Regulaminem


1 Rejestracji w promocji „Konto plus premia” można dokonać od dnia 18.03.2019 r. do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 07.04.2019 r.
Sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Konto plus premia” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego w Banku BNP Paribas S.A. oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Kiedy otrzymasz premię o łącznej wartości do 200 zł?
Pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł otrzymasz za otwarcie konta i aktywację Aplikacji GOmobile do dnia 30 kwietnia 2019 r. Jeżeli w maju wykonasz dodatkowo Transakcje kartą na kwotę min. 300 zł oraz zapewnisz Wpływy na min. 1000 zł, otrzymasz również drugą nagrodę w wysokości 50 zł, a więc łącznie 100 zł!

Informację o nagrodzie otrzymasz do 19 czerwca 2019 r., a przelew do 30 czerwca 2019 r.

Kolejną nagrodę w wysokości 100 zł otrzymasz za Transakcje kartą na kwotę min. 300 zł oraz Wpływy na Konto Osobiste w wysokości min. 1000 zł w każdym z miesięcy czerwiec - lipiec 2019 r.

Informację o nagrodzie otrzymasz do 19 sierpnia 2019 r., a przelew do 31 sierpnia 2019 r.Otwórz konto i weź udział w Promocji!
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za użytkowanie karty debetowej
dla posiadacza konta

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Konto plus premia”?

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Konto plus premia”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma premię 200 zł?

Nie, aby otrzymać premię konieczne jest zarejestrowanie się na stronie kontopluspremia.bnpprofi.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Konto plus premia” warunków.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Konto plus premia”: kontopluspremia@bnpprofi.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu - osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Konto plus premia” i otrzymać premię kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Konto plus premia” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Konto plus premia” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontopluspremia@bnpprofi.pl. Informacje o promocji „Konto plus premia”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie kontopluspremia.bnpprofi.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Konto plus premia” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 07.04.19 r.
Otrzymanie nagród pieniężnych o łącznej wartości do 200 zł w ramach Promocji „Konto plus premia” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
Otrzymanie Pierwszej nagrody w wysokości 50 zł:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie kontopluspremia.bnpprofi.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 18.03.2019 r. do osiągnięcia liczby 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 07.04.2019 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 18.03.2019 r. do 07.04.2019 r. złożenie wniosku o zawarcie z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Optymalne wraz z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacji mobilnej GOmobile („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Konto plus premia” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej za pośrednictwem kuriera w zakresie objętym wnioskiem do dnia 22.04.2019 r.
(iii) aktywowania Aplikacji mobilnej GOmobile do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Otrzymanie Drugiej nagrody w wysokości 50 zł:
(iv) spełnienie warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,
(v) w miesiącu maju 2019 r. wykonania określonych w Regulaminie Promocji Transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do Konta Osobistego na łączną kwotę min. 300 zł oraz otrzymania określonych w Regulaminie Promocji Wpływów na Konto Osobiste na kwotę min. 1000 zł.
Otrzymanie Trzeciej nagrody w wysokości 100 zł:
(vi) spełnienie warunków do otrzymania Pierwszej nagrody i Drugiej nagrody
(vii) w każdym w miesięcy czerwiec – lipiec 2019 r. wykonania określonych w Regulaminie Promocji Transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do Konta Osobistego na łączną kwotę min. 300 zł oraz otrzymania określonych w Regulaminie Promocji Wpływów na Konto Osobiste na kwotę min. 1000 zł,
(viii) posiadania Konta Osobistego wraz z kartą debetową do tego konta oraz dostępem do bankowości elektronicznej na dzień wydania każdej z nagród.
Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Partnerem Promocji jest Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Osobiste z planem taryfowym Konto Optymalne, o którym mowa w Regulaminie promocji „Konto plus premia” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).